پرداخت هزینه سفر

شما میتوانید هزینه سفر محاسبه شده توسط سامانه را از طریق درگاه بانکی یا حساب شخصی تان در سامانه هزینه سفر را پرداخت کنید ، همچنین رضایت خودتان را از خدمات سامانه و راننده در پایان سفر ثبت کنید.

شما میتوانید هزینه سفر محاسبه شده توسط سامانه را از طریق درگاه بانکی یا حساب شخصی تان در سامانه هزینه سفر را پرداخت کنید ، همچنین رضایت خودتان را از خدمات سامانه و راننده در پایان سفر ثبت کنید.