هزینه کمتر

تاکسی با من با به کار گرفتن جدید ترین تکنولوژی و اهرم اینترنت و حذف هزینه های سنتی این صنعت ، هزینه تمام شده سفر را برای کاربران خود به حداقل رسانده است.

تاکسی با من با به کار گرفتن جدید ترین تکنولوژی و اهرم اینترنت و حذف هزینه های سنتی این صنعت ، هزینه تمام شده سفر را برای کاربران خود به حداقل رسانده است.