بررسی هزینه سفر

با در اختیار داشتن نقشه شهرتان به راحتی میتوانید لوکیشن خود را بیابید وضعیت سرویس های موجود در منطقه را مشاهده کنید و مقصد خودتان را پیدا کنید بعد از تایید اطلاعات راننده و هزینه سفر خود را بررسی کنید.

با در اختیار داشتن نقشه شهرتان به راحتی میتوانید لوکیشن خود را بیابید وضعیت سرویس های موجود در منطقه را مشاهده کنید و مقصد خودتان را پیدا کنید بعد از تایید اطلاعات راننده و هزینه سفر خود را بررسی کنید.